biuro@kancelariamlotek.pl
+ 48 723-459-628

Zespół

JESTEŚMY BLISKO TWOICH SPRAW

Cezary Młotek – radca prawny
Ab­sol­went wy­dzia­łu prawa Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Praw­nik z wieloletnim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym, obej­mu­ją­cym pracę w cha­rak­te­rze asy­sten­ta w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, oraz praw­ni­ka w kan­ce­la­rii praw­nej. Po­sia­da spore do­świad­cze­nie z za­kre­su pro­ce­du­ry cy­wil­nej, prawa cy­wil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, prawa podatkowego i rodzinnego. Współautor publikacji „80 niezbędnych wzorów dokumentów z komentarzem dla przewoźników drogowych” wydanej we współpracy z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka. W co­dzien­nej prak­ty­ce za­wo­do­wej cha­rak­te­ry­zu­je się su­mien­no­ścią, dobrą or­ga­ni­za­cją pracy, i wy­trwa­ło­ścią w dą­że­niu do celu. Pry­wat­nie bie­gacz, mi­ło­śnik zdro­we­go trybu życia i na­mięt­ny gracz gier bitewnych i planszówek.

Małgorzata Skonieczna – prawnik
Ab­sol­went­ka wy­dzia­łu prawa Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie. Prawnik z ponad 6-let­nim do­świad­cze­niem w zakresie windykacji należności zdobytym największych kancelariach w Polsce. Współautorka publikacji „80 niezbędnych wzorów dokumentów z komentarzem dla przewoźników drogowych” wydanej we współpracy z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, autorskim oraz rodzinnym . W co­dzien­nej prak­ty­ce za­wo­do­wej cha­rak­te­ry­zu­je się do­kład­no­ścią, umie­jęt­no­ścią usta­la­nia prio­ry­te­tów oraz zo­rien­to­wa­niem na wy­ni­ki. Jest zwolenniczką aktywnego trybu życia – bie­ga, gra w squasha i tenisa, uprawia trekking w polskich górach. Wolne dni przeznacza najczęściej na podróże.

 

Kancelaria współpracuje także z następującymi specjalistami z zakresu innych dziedzin:

mockupdsnDobra Strona – budowa przyjaznych w obsłudze stron internetowych dla przedsiębiorców, twórców, freelancerów i pasjonatów. Firma oferuje pomoc przy tworzeniu koncepcji strony, opracowaniu materiałów informacyjnych i graficznych. Dysponuje własną bazą zdjęć, organizuje sesje zdjęciowe dla klienta.